България получава 11 млрд. евро по политиката на сближаване до 2027 година

България
06.07.2022 | 15:02 ч.

Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България за 11 млрд. евро. В него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на кохезията за периода 2021—2027 г. 

Почти половината от средствата - 4,2 млрд. евро ще бъдат инвестирани в Северозападния, Северния централен и Североизточния район, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела „Шипка“ — първият тунел, който ще минава през Стара планина.

2,4 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне своите климатични цели. От тях 600 млн. евро ще бъдат насочени за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници, които трябва да достигнат 27 % от общото потребление на енергия, а също и за намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради. Инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с най-малко 35 % на дела на населението, което живее в риск от природни бедствия като наводнения или горски пожари.

Фондът за справедлив преход ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.

България ще инвестира още 2,6 млрд. евро от Европейския социален фонд + с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите.   

Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури — ЕФМДРА, пък ще инвестира около 84,9 млн. евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.