Красимир Вълчев: Събирането на средства от родители и ученици няма правно основание

Общество
20.09.2020 | 15:00 ч.

Министърът на образованието Красимир Вълчев изпрати писмо до всички РУО в страната, директори на училища и детски градини и кметове на общини, в което обръща внимание по отношение на събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища.

"Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държавните и общинските училища и детски градини. Безплатното образование включва както правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, така и безвъзмездното ползване на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците.

Събирането на средства от родителите на децата и учениците за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища и детски градини няма правно основание. Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси.

Ползването на настоятелствата за събиране на суми от родителите не може да бъде определено като изпълнение на дадените му с чл. 309, т. 1 от ЗПУО права за съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за институцията.

Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа за доброволност и личната воля на дарителя. Вземането на решение от органите на настоятелството или от рьководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители не е в съответствие с доброволния характер на дарителството. При набиране на средства от дарения в специална книга за даренията в институцията задължително се отбелязват видът, количеството, стойностга, номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра", казва в писмото си Красимир Вълчев.

Той настоява то да стигне до знанието на съветите на настоятелите, а на родителските срещи  -  до знанието на родителите.

Началниците на регионалните управления на образованието да осъществят контрол по изпълнение на писмото и да информират министъра в случаи на констатирани нарушения.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.