Започна проект ,,Патронажна грижа + в община Тетевен“

Общество
01.04.2021 | 11:10 ч.

Започна проект ,,Патронажна грижа + в община Тетевен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Общата му стойност е 131 846,40 лв.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са лица на възраст над 65 години, които са с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19; лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Дейностите, които ще бъдат изпълнявани, са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Предоставянето на почасови мобилни услуги в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на потребителите, осигуряващи интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, ще се осъществява от персонал на трудови договори: 8 домашни санитари на 8-часов работен ден, 1 бр. социален работник на 4-часов работен ден и 1 бр. медицински специалист и 1 бр. психолог на 2-часов работен ден. Тяхната проектна численост е съобразена с предварително проучване на нуждите от почасови услуги.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.